Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

  Prevádzkovateľom internetových stránok www.datacamp.sk je spoločnosť DataCamp, s. r. o., so sídlom Bratislava, Boženy Němcovej 8, PSČ 811 04, IČ 45247676 (ďalej len prevádzkovateľ), ktorá je v súlade so zák. č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, v platnom znení, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto stránkam.

  Prevádzkovateľovi patria všetky práva vyplývajúce z licencie podľa autorského zákona k vlastnému obsahu stránok, vrátane textu a ich dizajnu, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto internetových stránkach.

  Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky na používanie internetových stránok www.datacamp.sk (ďalej len podmienky). Táto internetová stránka je bezplatne verejne prístupná a jej používanie sa riadi týmito podmienkami.

 2. Spôsob používania

  Používateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní stránok www.datacamp.sk bude riadiť predpismi platnými na území Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmito podmienkami a nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných používateľov. Používateľ sa zaväzuje, že hlavne nebude:

  • zasahovať do bezpečnosti, technickej podstaty alebo obsahu internetovej stránky alebo ju inak zneužívať,
  • zasahovať do používania týchto stránok zo strany iných používateľov,
  • využívať stránky pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam), reťazových správ,
  • zasielať na tieto stránky správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity odosielateľa či sa pokúšať preniknúť na účet iných používateľov,
  • pokúšať sa získať prístup k tým častiam stránok, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti, šíriť na týchto internetových stránkach správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky.
 3. Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

  Obsah internetovej stránky www.datacamp.sk má len informatívny a nezáväzný charakter.

  Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť zobrazovaných informácií. Zverejnenie akýchkoľvek údajov a informácií na týchto stránkach, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak.

  Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny informácií na týchto stránkach.

  Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody, ktoré používateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním tejto internetovej stránky.

 4. Ochrana osobných údajov

  Prístup na stránku www.datacamp.sk alebo niektoré služby poskytované prevádzkovateľom na týchto internetových stránkach môžu byť úplne alebo čiastočne podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi a používať ich len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelu, pre ktorý sú tieto údaje získavané, a vždy tak, aby zamedzil akejkoľvek ujme subjektu týchto údajov. Prevádzkovateľ ďalej využíva tieto údaje pre svoju vnútornú potrebu, najmä pre vykonávanie analýz a vyhodnocovanie možných rizík, sledovanie kvality služieb a spokojnosti klientov.

  Používateľ s vyššie uvedeným postupom prevádzkovateľa súhlasí.

  Osobné údaje sú prevádzkovateľom zabezpečené podľa moderných technických štandardov, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracovávania údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím.

 5. Automatické ukladanie informácií

  Môžeme automaticky ukladať údaje, ktoré nám slúžia na tieto účely:

  • Technická administrácia webových stránok
  • Prieskum a vývoj
  • Zákaznícka administrácia
  • Marketing

  Všetky poskytnuté údaje sú uložené na zabezpečenom serveri. Správca/spracovateľ urobí všetko, čo je v jeho silách, aby zabránil zneužitiu poskytnutých údajov. Emailové adresy používateľov ani ďalšie informácie nebudú správcom/spracovateľom odovzdávané tretím stranám, ak nebudú v rámci osobného profilu zverejnené samotným používateľom. Správca/spracovateľ môže zasielať používateľom emailové správy, prípadne SMS správy. Správy môžu obsahovať reklamné oznámenie. Zasielanie týchto správ možno zakázať, pričom spôsob tohto zákazu je vždy súčasťou zasielanej informácie. Každý používateľ má právo na poskytnutie informácie, aké osobné údaje o ňom správca/spracovateľ spracováva. Používateľ môže v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov požadovať vysvetlenie, opravu údajov alebo ich likvidáciu. Tieto úkony môžu byť zo strany správcu/spracovateľa primerane spoplatnené. Správca/spracovateľ si vyhradzuje právo vyžadovať v budúcnosti od používateľa ďalšie údaje a vyhradzuje si tiež právo registráciu používateľa zrušiť. Väčšina aktivít používateľov na tomto webe je monitorovaná z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu kontroly dodržiavania tohto ustanovenia, prípadne iných záväzných noriem. Web www.datacamp.sk využíva technológiu cokies. Cokies sú využívané na sledovanie návštevnosti webu www.datacamp.sk (najmä služby Google Analytics), na uloženie používateľských predvolieb a na reklamné účely (tzv. Remarketing alebo Retageting). Na základe cokies vám môže byť zobrazovaná reklama zacielená na návštevníkov webu www.datacamp.sk. Ak si neželáte prijať používanie cookies, musíte z týchto webových stránok odísť alebo vypnúť funkciu pre cookies v nastavení vášho webového prehliadača. Upozorňujeme, že bez cookies môže byť funkčnosť webových stránok narušená.

 6. Záverečné ustanovenia

  Tieto podmienky je prevádzkovateľ oprávnený neobmedzene meniť.
  Podmienky boli zverejnené dňa 1. 1. 2018